چهار شهر ایران به شبکه جهانی شهرهای خلاق پیوسته اند

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در یک حساب رسانه های اجتماعی گفت: “چهار شهر ایران به شبکه جهانی شهرهای خلاق پیوسته اند.”