رصدخانه ایران در مراغه ۸۰۰ ساله شد

ایرانیان مدتهاست که درگیر بسیاری از علوم هستند ؛ بقایای یک دوره نشان می دهد که ایرانیان در دوران تاریخی خود پیشرفت های چشمگیری را در مقایسه با خود داشته اند.